UDZIAŁ W PROJEKTACH/GRANTACH BADAWCZYCH

11.02.2013 – 10.10.2016: Wykonawca projektu badawczego pt. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego, którego realizacja finansowana była przez Narodowe Centrum Nauki

Kierownik projektu: dr hab. Joanna Marszałek-Kawa, prof. UMK.

Opis wykonywanych zadań: pozyskanie i selekcja źródeł, odbycie wizyt studyjnych, przeprowadzenie analizy jakościowej polityki pamięci i badań komparatystycznych nad tranzycją, opracowanie przypadków Chile i Hiszpanii, weryfikacja hipotez badawczych i sformułowanie wniosków, opracowywanie, analiza i publikacja wyników badań, popularyzacja wyników badań.

Cel, spodziewane efekty projektu (oraz udziału w projekcie): celem realizowanego projektu było przeprowadzenie analizy jakościowej wykorzystania polityki pamięci jako elementu konstruowania przez państwo nowej tożsamości politycznej społeczeństwa w okresie tranzycji z systemu autorytarnego do demokratycznego. Analiza opierała się na rozwiązaniu głównego problemu badawczego, wyrażonego pytaniami: (1) o stopień wykorzystania narracji pamięci w okresie przemian systemowych oraz (2) o wykorzystywane do budowania nowej tożsamości politycznej modele polityki pamięci odnoszące się do wyzwań doświadczanych w okresie przejściowym i w czasie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Badania prowadzone były na przykładach tranzycji w Chile, Estonii, Gruzji, Hiszpanii, Polsce i Republice Południowej Afryki.


20.05.2014 – 12.11.2014: Kierownik wydziałowego grantu promotorskiego pt. Relacje dwustronne Polski z krajami subregionu andyjskiego w źródłach i opracowaniach (20 maja 2014 roku – przyznanie środków na badania własne przez Komisję Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych; 20 listopada 2014 – złożenie sprawozdania z realizacji promotorskiego grantu wydziałowego).

Opis wykonywanych zadań: pozyskanie w Archiwum Akt Nowych, Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Bibliotece Narodowej w Warszawie niezbędnych do napisania pracy doktorskiej materiałów na temat stosunków dwustronnych Polski z państwami subregionu andyjskiego.

Cel i spodziewane efekty grantu: celem nadrzędnym było wykonanie prac zmierzających do rozwiązania głównego problemu badawczego, który podjęty został w rozprawie doktorskiej. Problem ów wyrażony został pytaniem o stopień realizacji celów polityki zagranicznej Polski w relacjach bilateralnych z państwami andyjskimi. Spodziewany efekt grantu stanowiło więc zebranie części odnoszących się do tematyki dysertacji materiałów z lat 1918-1989, a także pozyskanie opracowań uzupełniających omawianą problematykę.


19.06.2012 – 26.11.2012: Kierownik wydziałowego grantu promotorskiego Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi (19 czerwca 2012 roku – przyznanie środków na badania naukowe w roku 2012 przez Komisję ds. Grantów Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych; 26 listopada 2012 roku – złożenie sprawozdania z realizacji grantu).

Opis wykonywanych zadań: pozyskanie w Archiwum Akt Nowych części niezbędnych do napisania pracy doktorskiej materiałów źródłowych na temat stosunków dwustronnych Polski z państwami subregionu andyjskiego w okresie międzywojennym.

Cel i efekty grantu: celem nadrzędnym było wykonanie prac zmierzających do rozwiązania głównego problemu badawczego, który podjęty został w rozprawie doktorskiej. Efekt grantu stanowiło pozyskanie części materiałów z okresu dwudziestolecia międzywojennego dotyczących kwestii takich jak: stosunki polityczne Polski z państwami subregionu, współpraca kulturalno-oświatowa, relacje gospodarcze, sprawy emigracyjne oraz osadnictwo polskie na terytoriach krajów andyjskich.


2011–2016: Wykonawca projektu badawczego pt. Wkład Polaków w rozwój cywilizacji Peru, realizowanego wspólnie przez Konsulat Honorowy Republiki Peru i Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych WPiSM UMK.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Knopek.

Opis wykonywanych zadań: pozyskiwanie i selekcja źródeł, weryfikacja hipotez badawczych, formułowanie wniosków, opracowywanie, analiza, publikacja oraz popularyzacja wyników badań.

Cel, spodziewane efekty projektu (oraz udziału w projekcie): zbadanie wkładu Polaków w rozwój Peru w XIX i XX wieku; popularyzacja i publikacja wyników badań.