WYKSZTAŁCENIE I PRZEBIEG KARIERY Naukowej

10/2017 – obecnie: Adiunkt – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii, Zakład Historii Najnowszej i Myśli Politycznej

10/2016 – 06/2017: Adiunkt – Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu.

01/2016 – 06/2016: Prowadzący zajęcia dydaktyczne – Wyższa Szkoła Demokracji w Grudziądzu.

05/2013 – 10/2016: Wykonawca projektu badawczego pt. Polityka pamięci jako element kształtowania nowej tożsamości w czasie tranzycji z systemu autorytarnego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wykonywanie zleceń przewidzianych w grancie badawczym, które związane były z pozyskiwaniem i selekcją źródeł, odbyciem wizyt studyjnych, przeprowadzeniem analizy jakościowej polityki pamięci oraz badań komparatystycznych nad tranzycją.

10/2011 – 06/2015: Studia Doktoranckie w Zakresie Nauk o Polityce – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Katedra Międzynarodowych Stosunków Politycznych. Temat rozprawy doktorskiej: Stosunki bilateralne Polski z państwami andyjskimi. Publiczna obrona pracy odbyła się dnia 22 czerwca 2015 roku. Rozprawa uznana została za wyróżniającą.

10/2010–09/2011: Podyplomowe Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instytut Socjologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Program studiów podyplomowych obejmował cztery bloki tematyczne: ochrona informacji niejawnych, zarządzanie kryzysowe, blok socjologiczno-historyczny oraz bezpieczeństwo w biznesie.

10/2005 – 06/2010: Studia jednolite magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.


DODATKOWE KURSY I SZKOLENIA

10/2010–09/2011: Kursy na kierownika kancelarii tajnej, kontrolera ochrony informacji niejawnych oraz ochrony informacji niejawnych NATO i UE;

02/2011-10/2011: „Przedsiębiorczość akademicka – kierunek gospodarki jutra” projekt Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici;

03/2009: „Jak komunikować się z mediami? Budowanie pozytywnego wizerunku firmy” – szkolenie Fundacji Amicus Universitatis Nicolai Copernici.


ZAGRANICZNE WYJAZDY BADAWCZE
 • 16-21/06/2016: Portugalia (Porto; Lizbona)

 

Badacz wizytujący na uniwersytecie ISCAP – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (The Porto Accounting and Business School).


 • 31/08/2015 – 15/09/2015: (Santiago do Chile; Valparaiso)
 • 14-30/11/2014: Chile (Santiago do Chile; Valparaiso)
 •  

  Przeprowadzenie kwerendy oraz badań źródłowych w chilijskich bibliotekach i archiwach; nawiązanie współpracy z dwiema instytucjami goszczącymi: Universidad de Santiago de Chile (Departamento de Historia) oraz Universidad de Chile (Departamento de Ciencias Historicas).


  MIĘDZYNARODOWE I OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE NAUKOWE

  01-03.06.2017: Łagów Lubuski – Uczestnik ogólnopolskiej konferencji naukowej Religijne uwarunkowania polityki / polityczne uwarunkowania religii. Tytuł referatu: Teologia wyzwolenia a rzeczywistość społeczno-polityczna w Ameryce Łacińskiej;

  17-19.05.2017: Toruń – Uczestnik IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego: Jak Jedwabny Szlak zmienia świat. Tytuł referatu: Relacje gospodarcze Chiny – Ameryka Łacińska. Szanse i zagrożenia;

  25-26.04.2017: Zielona Góra – Uczestnik ogólnopolskiej konferencji naukowej ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku. Tytuł referatu: Obecność miejsc pamięci w przestrzeni publicznej jako narzędzie realizacji polityki pamięci w okresie potranzycyjnym. Chile i Hiszpania – wspólna droga?; tytuł referatu podczas sesji panelowo-warsztatowej: Stosunki społeczne oraz oblicze kulturowe Latynoameryki – charakterystyka. Od epoki kolonialnej do współczesności;

  13.09.2016: Toruń – Uczestnik 2nd PPSY Seminar “The State of Democracy in Poland”. Tytuł referatu: Democracy building and politics of memory in Poland after 1989;

  06.09.2016: Toruń – Uczestnik 1st PPSY Seminar “Remembrance and Political Transitions”. Tytuł referatu: Remembrance in transition – the case of Chile;

  23-28.07.2016: Poznań – Uczestnik 24th IPSA World Congress of Political Science, międzynarodowego kongresu zorganizowanego przez International Political Science Association (IPSA). Tytuł referatu: Models of the remembrance policy during democratization: a report from the comparative study;

  17.06.2016: Porto – Uczestnik międzynarodowej konferencji naukowej IX Conference Cycle of CEI. Tytuł referatu: Politics of memory during democratization: similarities and differences;

  18-20.05.2016: Toruń – Uczestnik III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego. Tytuł referatu: Models of Transitional Justice – Theory and Practice;

  28-29.04.2014: Unieście – Uczestnik ogólnopolskiej konferencji naukowej POLSKA W EUROPIE 1989-2014. 25 LAT PO PRZEMIANACH, zorganizowanej przez Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Tytuł referatu: Hiszpańskie i chilijskie wzorce w polityce historycznej Polski okresu tranzycji ustrojowej;

  27-28.06.2013: Łódź – Udział w konferencji Mity polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna – spotkanie VI, zorganizowanej przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Tytuł referatu: Pacto del Olvido – hiszpańskie zapomnienie win bez rozliczenia przeszłości jako sposób kreacji świadomości historycznej społeczeństwa;

  14–15.05.2013: Łuck – Ukraina – udział w międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej „ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ” (I International Scientific and Practical Internet Conference “Information for Cross-border Cooperation of Ukraine”). Prezentacja rozważań na temat kształtowania wizerunku Hiszpanii w XXI wieku i wpływu polityki historycznej rządu José Luisa Rodrígueza Zapatero na świadomość historyczną społeczeństw. Ukraiński tytuł referatu: Транскордонне проникнення явищ і поглядів в рамках створення образу Іспанії в ХХІ столітті. Вплив історичної політики уряду Сапатеро на історичну свідомість суспільства;

  22-23.04.2013: Toruń – Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską. Tytuł referatu: Polsko-peruwiańskie stosunki polityczne w latach prezydentury Alberto Fujimoriego w kontekście polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku;

  18.04.2013: Toruń – Uczestnik I Konferencji Naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem. Tytuł referatu: Przemiany polityki historycznej i pamięci zbiorowej w Hiszpanii;

  12.02.2013: Lwów – Ukraina – udział w międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji „Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика” („International Relations in 21st Century: Modern Theory and Practice”). Przedstawienie polityki historycznej jako elementu polityki zagranicznej państwa. Ukraiński tytuł referatu: Історична політика як елемент зовнішньої політики держави;

  07.02.2013: Toruń – Polska – udział w międzynarodowej Konferencji Naukowej I KAZAKH-POLISH SCIENTIFIC SEMINAR pt. “New Tendencies in the Social Sciences”. Tytuł referatu: Bilateral relations between Poland and the Andean States;

  19-21.09.2012: Poznań – udział w II Ogólnopolskim Kongresie Politologii „Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata”, zorganizowanym przez Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tytuł referatu: Redefinicja celów polityki zagranicznej państwa;

  21-22.04.2012: Olsztyn – udział w IX Ogólnopolskim Studencko-Doktoranckim Forum Naukowym „Człowiek a władza” – konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tytuł referatu: Przywództwo polityczne w Ameryce Łacińskiej. Hugo Chávez – przywódca typowy czy wyjątkowy?;

  18-19.04.2011: Toruń – uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Współczesna Ameryka Łacińska. Polityka – społeczeństwo – gospodarka, zorganizowanej przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł referatu: Stosunki polityczne Wenezueli z Hiszpanią w latach prezydentury Hugo Cháveza;

  15-16.05.2009: Humań – uczestnik Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturalne Ukrainy zorganizowanej przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Referat przygotowany w związku z konferencją nosił tytuł: Prawna ochrona dziedzictwa kultury w Polsce po przemianach ustrojowych roku 1989. W publikacji pokonferencyjnej znalazły się tezy owego referatu.


  ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

  Język angielski

  Język hiszpański

  Język niemiecki


  AKTYWNOŚĆ NAUKOWO-ORGANIZACYJNA
  1) Udział w pracach towarzystw naukowych:

  2014 – obecnie: Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Latynoamerykanistycznych (PTSL);

  2012 – obecnie: Członek International Political Science Association (IPSA);

  2013-2014: Członek Society for Latin American Studies (SLAS);

  2011-2015: Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP).


  2) Czasopisma naukowe:

  2017 – obecnie: Sekretarz i Członek Redakcji czasopisma naukowego „Nowa Polityka Wschodnia”

  2013 – obecnie: Sekretarz i Członek Redakcji czasopisma naukowego „Polish Political Science Yearbook” – periodyku w języku angielskim w formule rocznika;

  2012-2013: Sekretarz i Członek Redakcji czasopisma naukowego „The Copernicus Journal of Political Studies” – periodyku w języku angielskim w formule półrocznika.


  3) Centra naukowe:

  2014 – obecnie: Członek założyciel Centrum Studiów Południowoafrykańskich im. Desmonda Tutu przy Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.


  4) Działalność organizacyjna:

  29.04.2015: Organizator spotkania z polskim podróżnikiem, reporterem, eksploratorem i odkrywcą źródła Amazonki – Jackiem Pałkiewiczem, pt. „Amazoński Świat Jacka Pałkiewicza”. Wydarzenie zorganizowane zostało dzięki współpracy Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK i Konsulatu Republiki Peru w Toruniu;

  29.04.2015: Organizator „Wieczoru Peruwiańskiego”, który odbył się dzięki współpracy Konsulatu Republiki Peru w Toruniu i Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

  13.05.2014: Organizator wystawy „90-lecie stosunków dyplomatycznych Polska – Peru”, wydarzenia zorganizowanego przez Katedrę Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK oraz Konsula Honorowego Republiki Peru w Toruniu;

  13.05.2014: Organizator „Wieczoru Peruwiańskiego” zorganizowanego dzięki współpracy Konsulatu Republiki Peru w Toruniu i Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

  29.11.2013: Organizator „Spotkań z Ludźmi Polityki”, które odbyło się w ramach „Iberiale – dni kultury iberyjskiej i iberoamerykańskiej”. Podczas spotkania wykłady wygłosili: J.E. Juan Dagoberto Castro Martínez, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kuby w Polsce, oraz Pan Poseł Maciej Wydrzyński, Przewodniczący Polsko-Peruwiańskiej Grupy Parlamentarnej;

  22.04.2013-23.04.2013: Organizator i Sekretarz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dynamiczne partnerstwo czy bierna koegzystencja? Polityczny, ekonomiczny i kulturowy wymiar relacji pomiędzy Polską a Ameryką Łacińską;

  22.04.2013: Organizacja „Wieczoru Latynoamerykańskiego”, który odbył się dzięki współpracy Konsulatu Republiki Peru w Toruniu i Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK;

  18.04.2013: Organizator i Sekretarz I Konferencji Naukowej „Pamięć i Polityka Historyczna” pt. Pamięć o walce z totalitaryzmem i zniewoleniem. Między martyrologią a triumfalizmem, zorganizowanej przez Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności oraz Instytutem Pamięci Narodowej;

  07.02.2013: Organizator i Sekretarz Międzynarodowej Konferencji Naukowej I KAZAKH-POLISH SCIENTIFIC SEMINAR pt. “New Tendencies in the Social Sciences”;

  07.02.2013: Organizacja wykładu Prof. Gulmiry Sułtanbajewej z Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego al-Farabi w Ałmaty;

  02.06.2012-03.06.2012: Organizator V Ogólnopolskiego Zjazdu Internacjologów Studentów; moderator panelu Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze;

  15.05.2012 – Organizacja debaty literackiej z udziałem peruwiańskiego pisarza Césara Rosalesa-Mirandy.